Każdy budować może- konkurs

Utworzono: 03-11-2023

Regulamin konkursu pt. „Każdy budować może…”

– VII edycja organizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku pod patronatem Starosty Lęborskiego i Burmistrza Miasta Lęborka Konkurs jest skierowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej i ma na celu zainteresowanie młodzieży branżą budowlaną i odnawialnymi źródłami energii (OZE), a także specyfiką kształcenia w PCE w Lęborku m.in. w zawodzie technik budownictwa oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Informacje o konkursie: Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach.

Kategoria nr 1 – Prezentacja o tematyce budowlanej lub energetyce odnawialnej (OZE) Uczniowie, którzy zdecydują się na udział w tej kategorii konkursowej będą mieli za zadanie opracować dowolny temat związany z budownictwem lub odnawialnymi źródłami energii. Może to być: 

Prezentacja multimedialna o wybranych budynkach lub budowlach Lęborka, powiatu lęborskiego, innego miasta w Polsce czy na świecie lub zastosowaniu różnych rodzajów urządzeń energetyki odnawialnej (kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, pomp ciepła, hydroelektrowni, biogazowni itp.). Prezentacja może zawierać np. opis, zdjęcia, rysunki itp. 

Dokumentacja zdjęciowa lub filmowa budowanego dowolnego obiektu w okolicy (może to być także budowa domu lub zastosowanych urządzeń energetyki odnawialnej). Prace w tej kategorii mogą być wykonane w formie elektronicznej lub innej dowolnej technice plastycznej (dowolny format papieru).

Kategoria nr 2 – Wykonanie modelu o tematyce budowlanej lub urządzenia z zakresu energetyki odnawialnej (OZE) Uczniowie biorący udział w tej kategorii wykonują:  Model, makietę dowolnego budynku, mostu, drogi, estakady i innych budowli, 

Model urządzenia OZE (elektrowni wiatrowej, panelu fotowoltaicznego, kolektora słonecznego, hydroelektrowni, pompy ciepła, biogazowni), które zdaniem uczestników konkursu zasługują na szczególną uwagę. Prace wykonane w tej kategorii polegają na skonstruowaniu modelu budynku, budowli lub modelu urządzenia za pomocą dowolnych materiałów. Czas trwania konkursu: 30.10.2023 – 30.11.2023 r.

Warunki uczestnictwa:  Uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w konkursach pojedynczo lub w grupach dwuosobowych.  Dla zdobywców czołowych miejsc w obu kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe i wyróżnienia.  Komisja konkursowa podczas oceny prac będzie brała pod uwagę: pomysłowość, estetykę i jakość wykonania. 

Zgłaszający się do konkursu powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, podpisać, zeskanować i wysłać go do dnia 30.11.2023r. na e-mail: sekretariat@pce.lebork.pl lub dostarczyć razem z pracą konkursową do sekretariatu szkoły przy ul. Pionierów 16 w Lęborku.  Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do regulaminu. Prace w kategorii 1 mogą być nadesłane w formie elektronicznej do dnia 30 listopada 2023 r. na adres e-mail: sekretariat@pce.lebork.pl oraz mogą też być dostarczone osobiście do sekretariatu szkoły przy ulicy Pionierów 16 w Lęborku.

Prace w kategorii 2 należy dostarczyć do sekretariatu szkoły przy ulicy Pionierów 16 w Lęborku do dnia 30 listopada 2023 r. UWAGA: Na każdej pracy należy czytelnie podać swoje imię i nazwisko, klasę i nazwę szkoły. Wyniki konkursu będą dostępne w dniu 05 grudnia 2023 r. na stronie internetowej szkoły: www.pce.lebork.pl

O terminie i miejscu uroczystości wręczenia nagród dla uczniów, którzy zajmą czołowe lokaty w obydwu kategoriach konkursu poinformujemy wyróżnionych w dniu ogłoszenia wyników konkursu.

Prace konkursowe stają się własnością organizatora