Bohater szkoły

TAJNA ORGANIZACJA WOJSKOWA „GRYF POMORSKI”- konspiracyjna organizacja wojskowa, utworzona VII 1941 w wyniku połączenia Tajnej Organizacji Wojsk. „Gryf Kaszubski” i Wojsk. Organizacji Niepodległóściowych; do 1943 w jej skład weszło kilkanaście grup konspiracyjnych; działała na Pomorzu i w Prusach Wsch.; 1943 liczyła ok. 6–8 tys. czł.; prezesi Rady Nacz.: ppłk ksiądz J. Wrycza (1941–43), J. Dambek (1943–44), A. Westphal; deklarowała ponadpartyjny, wojskowy i katolicki charakter organizacji; prowadziła samoobronę (pomoc więźniom i ich rodzinom, wykonywanie wyroków na zbrodniarzach i konfidentach), wywiad i kontrwywiad (uprzedzała o niemieckich akcjach przeciwpartyzanckich, informowała o ruchach okrętów niemieckich), sabotaż i dywersję, propagandę (czasopismo „Gryf Pomorski”), działania partyzanckie (35 grup liczących ok. 500 czł.). Organizacja przygotowywała wystąpienie zbrojne w końcowym okresie wojny związane z przewidywanym desantem na Wybrzeżu jednostek PSZ na Zachodzie; 1943–44 osłabiona wskutek aresztowań i rozłamu (na tle stosunku do AK); 1943 połączyła się z Mieczem i Pługiem; 1945 zakończyła działalność, jej członkowie byli więzieni, wywożeni do łagrów w ZSRR.

-Nadanie imienia Szkole Podstawowej odbyło się dnia 29 IX 1996r. a nadanie sztandaru 20 XI 1999r.

-Nadanie imienia i sztandaru Zespołowi Szkół odbyło się w dniu 9.XII.2006r.

STRONA WWW : "GRYF POMORSKI"