Projekt - "Przedszkola z klasą"

Projekt „Przedszkola z klasą w Gminie Nowa Wieś Lęborska”

 Grafika: Projekt - "Przedszkola z klasą"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

INFORMACJE OGÓLNE

Projekt obejmuje utworzenie nowej grupy w przedszkolu w Nowej Wsi Lęborskiej (doposażenie przedszkola w sprzęt i wyposażenie) oraz zajęcia dodatkowe we wszystkich Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego w gminie Nowa Wieś Lęborska.
Projekt skierowany jest do 445 przedszkolaków. Dzięki pozyskanej dotacji, we wszystkich oddziałach przedszkolnych poprowadzone zostaną zajęcia dodatkowe (w różnym zakresie - w zależności od zdiagnozowanych w danym oddziale potrzeb), m.in.: zajęcia z logopedą, taniec, robotyka, język angielski, integracja sensoryczna, gimnastyka korekcyjna, czy wesołe laboratoria.
Największym wsparciem objęte zostanie Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej, gdyż otwarty został tu dodatkowy oddział. Zakupione zostaną do niego nowe meble i wyposażenie sali dla naszych pociech oraz materiały dydaktyczne i zabawki wspierające ich rozwój i edukację. Udało się także pozyskać środki na zakup dywanu interaktywnego, dzięki któremu nauka przez zabawię będzie jeszcze ciekawsza. Doposażona zostanie również kuchnia, która musi obsłużyć teraz więcej dzieci.

OKRES REALIZACJI
01.08.2018 - 30.06.2020 (Umowa o dofinansowanie podpisana została 16.10.2018 r.)

CELE PROJEKTU
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej i wzrost jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowa Wieś Lęborska.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- zwiększenie ilości oddziałów (o 1) oraz miejsc wychowania przedszkolnego (o 18), w tym doposażenie bazy przedszkolnej; 
- doskonalenie kompetencji zawodowych 19 nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi i przygotowanie do kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, nabycie przez 90% z nich kwalifikacji / kompetencji;
- zwiększenie kompetencji kluczowych minimum 315 przedszkolaków;
- zmniejszenie deficytów rozwojowych u minimum 156 przedszkolaków.

PLANOWANE EFEKTY
- liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu: 18 osób (w tym 18 kobiet);
- liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie: 18;
- liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 445, w tym 212 dziewczynek oraz 233 chłopców;
- liczba nauczycieli objętych wsparciem w Programie: 19 (w tym 19 kobiet).

WARTOŚĆ PROJEKTU
989.818,75 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Dofinansowanie w kwocie 841.345,94 zł

 

Załączniki:

-Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie "Przedszkola z klasą" w Gminie Nowa Wieś Lęborska na rok szkolny 2019/20

-Formularz zgłoszeniowy na zajęcia dodatkowe przedszkole w Redkowicach w roku szkolnym 2019/20

-Informacja  dla rodziców o zajęciach dodatkowych