Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

REKRUTACJA

DO PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Rekrutacja do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się do następujących placówek:

 • Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej
 • Oddziały przedszkolne w Lubowidzu,
 • Przedszkole w Łebieniu,
 • Przedszkole w Garczegorzu,
 • Oddział przedszkolny w Krępie Kaszubskiej,
 • Oddział przedszkolny w Janowicach,
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Garczegorzu,
 • Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Leśnicach,
 • Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Redkowicach.

Rekrutacja odbywa się na zasadach określonych w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
 • Uchwała nr LXIX/711/23 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska, do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji;
 • Zarządzenie nr W-16/2024 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie określenia wzoru wniosku i zgłoszenia niezbędnych podczas rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klasy I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska;
 • Zarządzenie nr W-17/2024 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do odpowiedniej placówki na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki (deklaracje można pobrać i złożyć u dyrektora danego przedszkola lub szkoły, w której zorganizowano oddział przedszkolny w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego).

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2018 – 2021 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można złożyć
do nie więcej niż 3 wybranych jednostek
. We wniosku, o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI/ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

 1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w gminnych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria podstawowe określone w ustawie Prawo oświatowe, tj.
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa powyżej, tj.:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu,
 4. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 1. Kryteria wymienione w pkt 2 mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzony zostaje drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów podano w tabeli poniżej:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty

1.

Kandydat, którego rodzice (opiekunowie prawni) rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Nowa Wieś Lęborska:

 

kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok, w którym prowadzona jest rekrutacja, potwierdzającego miejsce zamieszkania w Gminie Nowa Wieś Lęborska wraz z potwierdzeniem przedłożenia zeznania podatkowego (zanonimizowana w rubrykach dotyczących finansów i nr PESEL)

 • oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący kandydata

40 pkt

 • jeden z rodziców

20 pkt

2.

Kandydat, którego rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo lub pobierają naukę w systemie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność gospodarczą:

 

- zaświadczenie pracodawcy  lub

- zaświadczenie ze szkoły (uczelni)

lub

- oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

lub

- wskazanie we wniosku o przyjęcie kandydata nr NIP prowadzonej działalności gospodarczej

 • oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący kandydata

20 pkt

 • jeden z rodziców

10 pkt

3.

Deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w ciągu całego roku:

 

oświadczenie zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata

 • do 5 godzin

0 pkt

 • powyżej 5 godzin do 6 godzin

1 pkt

 • powyżej 6 godzin do 7 godzin

2 pkt

 • powyżej 7 godzin do 8 godzin

3 pkt

 • powyżej 8 godzin

4 pkt

4.

Kandydat, którego miejsce zamieszkania znajduje się najbliżej przedszkola lub w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne do którego/której składany jest wniosek

10 pkt

oświadczenie zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata

5.

Kandydat, którego rodzeństwo będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do tego samego przedszkola/szkoły podstawowej w której funkcjonują oddziały przedszkolne

5 pkt

oświadczenie zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata

 1. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną określoną liczbę punktów.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Nowa Wieś Lęborska mogą być przyjmowani do gminnego przedszkola/oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole/oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

 

 

 •  

Dokumenty, o których mowa w pkt 2) lit. b), c) i e) oraz w tabeli pkt 2 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

ODWOŁANIE OD ROZSTRZYGNIĘCIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata z wnioskiem, o którym mowa powyżej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznego przedszkola lub publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola lub publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Wniosek oraz wzory oświadczeń można pobrać poniżej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska został podany w tabeli poniżej:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

22.04.-10.05.2024

17-21.06.2024

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

do 27.05.2024

do 08.07.2024

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 28.05.2024

do 09.07.2024

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

do 06.06.2024

do 12.07.2024

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 07.06.2024

do 15.07.2024

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE DANEGO PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY,
W KTÓREJ ZORGANIZOWANO ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY