RODO - Klauzula

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z  art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 2) Ustawa o ochronie danych osobowych Informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz Państwa jest Szkoła Podstawowa im TOW  „Gryf Pomorski” w Redkowicach, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły;

2) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z organizacją pracy Szkoły, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

3) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru pedagogicznego, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe;

4) od dnia 1 stycznia 2023 roku Inspektorem Danych Osobowych jest dr Bartosz Mendyk. Z Inspektorem Ochrony Danych Szkoły Podstawowej im TOW „Gryf Pomorski” w Redkowicach, może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez mail: iod@drmendyk.pl lub pod numerem telefonu: 507-054-139. ;

 5) dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą zostać przekazane podmiotom, którym Administrator Danych zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zawartej umowy;

6) podanie danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) jest niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego przez Państwa dziecko;

7) posiadają Państwa prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych,

c) żądania usunięcia lub ograniczenia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy Szkoła przetwarza dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu,

e) przenoszenia danych,

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (do 24 maja 2018 roku – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, od 25 maja 2018 roku – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

g) cofnięcia zgody  na przetwarzanie danych osobowych;

8) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) będą przechowywane przez okres realizacji obowiązku szkolnego dziecka a następnie zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem (prawnym opiekunem).

 

 

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA PRZETWARZANIE DANYCH DZIECKA

.................................................................................................. imię i nazwisko dziecka

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im TOW „ Gryf Pomorski”  w Redkowicach danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka, w celu:

1) podejmowania działań dydaktyczno–wychowawczych i opiekuńczych;

2) prowadzenia konkursów;

3) promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku Szkoły, również po ukończeniu nauki;

 4) realizacji innych działań oświatowych, kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych Szkoły;

 5) realizacji działań statystyczno-sprawozdawczych w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Szkoły, na tablicach szkolnych, na profilu internetowym zarządzanym przez Szkołę, tj. facebook, w systemie monitoringu Szkoły oraz w gazetkach szkolnych czy mediach (prasa, radio, telewizja, serwisy internetowe).

2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im TOW „ Gryf Pomorski” w Redkowicach danych osobowych o stanie zdrowia mojego dziecka (wymienić dane ujawniające informacje o stanie zdrowia dziecka): ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dziecku w czasie pobytu w Szkole oraz realizacji działań statystyczno-sprawozdawczych związanych z organizacją pracy Szkoły.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im TOW „Gryf Pomorski” w Redkowicach danych osobowych rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, niezbędnych w celu podejmowania działań dydaktyczno –wychowawczych i opiekuńczych oraz innych związanych z organizacją pracy Szkoły.

 

………………………………………..                                                                    …………………………………………………

      Data                                                                                           czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)