Charakterystyka Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Redkowicach

Grafika: herb Kaszub. Na złotym polu, zwrócony w prawo, czarny gryf w koronie.

Szkoła funkcjonuje w środowisku wiejskim. Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Redkowice, Chocielewko, Żelazkowo, Niebędzino, Janowiczki i Kanin. 

W  roku szkolnym 2023/2024 na terenie placówki funkcjonują  2 oddziały przedszkolne, 8 oddziałów szkolnych w ramach szkoły podstawowej.  Łącznie uczęszcza do oddziału przedszkolnego 36 wychowanków, 139 uczniów w ramach szkoły podstawowej.

Obiekt szkolny położony jest w miejscowości Redkowice, otoczony zielenią drzew. Obiekt składa się z trzech segmentów. W pierwszym (parterowym) rozmieszczone zostały izby edukacyjne dla oddziału przedszkolnego, klasy 1-3 . Tam również znajduje się sekretariat, kancelaria, hol rekreacyjny i oddzielne łazienki dla uczniów z klas młodszych.  W drugim segmencie rozmieszczono nowoczesne zaplecze kuchenne, świetlicę ze stołówką, sanitariaty (w tym dla osób niepełnosprawnych), gabinet księgowego, multimedialny gabinet języka angielskiego, natryski, salę gimnastyczną, bibliotekę szkolną.

Od 1 września 2016 r. uczniowie korzystają z zamontowanych indywidualnych szafek na odzież.  W segmencie trzecim rozmieszczono gabinety przedmiotowe: matematyczny, przyrodniczy, polonistyczny (izba pamięci), nowoczesny gabinet informatyczny oraz gabinet pielęgniarki, pedagoga i psychologa.

Ze względu na bezpieczeństwo każdy etap edukacyjny jest w różnych segmentach z oddzielnymi pionami sanitarnymi. Zostały również zróżnicowane godziny przerw obiadowych, które dostosowano do etapów edukacyjnych. W szkole funkcjonują dwie osobne świetlice dla uczniów młodszych i starszych. Integracja społeczności uczniowskiej odbywa się w ramach wspólnych apeli, uroczystości i imprez szkolnych oraz zajęć świetlicowych.

Na terenie szkoły znajduje się nowoczesne boisko do piłki ręcznej, koszykowej, siatkówki, bieżnia oraz plac zabaw dla najmłodszych.

W szkole zatrudnionych jest obecnie 23 nauczycieli w tym 2 nauczycieli oddziału przedszkolnego, 4 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel współorganizujący kształcenie, 3 bibliotekarzy, pedagog szkolny, 2 pedagogów specjalnych, psycholog. Stan administracji i obsługi wynosi 11 osób.  Wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzonych zajęć. Większość nauczycieli posiada 2 lub więcej specjalizacji do nauczania przedmiotów. Wszyscy nauczyciele udoskonalają swój warsztat  pracy  poprzez kończenie kursów kwalifikacyjnych i doskonalących. Kadra pedagogiczna jest prężnym zespołem z dużym zaangażowaniem w proces dydaktyczno-wychowawczy.


   OFERTA EDUKACYJNA 

Uczniowie naszej placówki uczęszczają na zajęcia języka angielskiego, które są realizowane już w oddziałach przedszkolnych.  Zajęcia z informatyki prowadzone są od klasy 1. szkoły podstawowej. Ponadto, od 1 września 2006r. został wprowadzony drugi język obcy w wymiarze 2 godz. tygodniowo – język niemiecki począwszy od klasy IV szkoły podstawowej. Od 1 września 2011 wprowadzono  język kaszubski. W bieżącym roku szkolnym, uczniowie z klas I-III uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej oraz robotyki.

Szkoła bierze udział w wielu projektach z dziedziny profilaktyki  prozdrowotnej, realizuje programy artystyczne, językowe, przyrodnicze. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających kreatywność oraz SKS.


  WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I ZAPRZYJAŹNIONYMI ORGANIZACJAMI

Współpraca ze środowiskiem lokalnym obejmuje: rozwijanie współpracy z sołtysami wsi Redkowice, Janowice, Chocielewko, Radą Sołecką, radnymi Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, organizowanie festynów, imprez dla środowiska lokalnego, wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w Redkowicach i Chocielewku, które prężnie działają na naszym terenie, rozwijanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Redkowicach i Chocielewku, kontynuowanie współpracy z Leśnictwem w Janowicach i Nadleśnictwem w Lęborku, rozwijanie dalszej współpracy ze Związkiem Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej  i byłych Więźniów Politycznych – Oddział w Lęborku, ze Związkiem Sybiraków oddział Lębork i Gdynia, z Rodzinami Katyńskimi oddział Lębork i kombatantami „Gryfa Pomorskiego”, a ponadto, rozwijanie współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko - Pomorskim – Oddział w Lęborku, ze Zrzeszeniem Kociewsko-Pomorskim oddział Gdynia oraz pogłębianie współpracy z byłymi więźniami Obozu Koncentracyjnego Sztuthof.

STRONA WWW : "GRYF POMORSKI"

Plac zabaw przy szkole. Drewniano metalowa warownia z małą ślizgawką. W tle drzewa i niebo.
Plac zabaw przy szkole. Piramida linowa. W tle drzewa
Plac zabaw przy szkole. Huśtawka podwójna z czterema siedziskami z oparciami. Dwa bujaki na sprężynie w kształcie hipopotama i rekina. W tle niebo i drzewa
Plac zabaw przy szkole. Huśtawka podwójna z czterema siedziskami z oparciami. Dwa bujaki na sprężynie w kształcie hipopotama i rekina. W tle drzewa i niebo.
Boisko szkolne. Uczniowie grają w piłkę nożną podczas lekcji wychowania fizycznego. W tle drzewa.
Bieżnia na świeżym powietrzu. Po prawej stronie boisko szkolne.
Boisko szkolne otoczone siatką do piłkochwytów zapewniająca bezpieczeństwo i uniwersalność obiektu sportowego. Na boisku odbywa się lekcja wychowania fizycznego. W tle drzewa