Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lęborku

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Lęborku jest placówką udzielającą szeroko rozumianej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży w wieku od 0 do ukończenia edukacji. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i bezpłatne. Odbywa się zawsze na wniosek rodzica dziecka bądź pełnoletniego ucznia.

Do zadań Poradni należy między innymi udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, czyli szeroko rozumiane doradztwo edukacyjno –zawodowe.

Doradztwo edukacyjno- zawodowe prowadzone przez Poradnię realizowane jest w formie porad indywidualnych, bądź w formie grupowych zajęć warsztatowych lub informacyjnych, w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020).

Grupowe zajęcia warsztatowe lub informacyjne przeprowadzone przez doradcę zawodowego PP-P w Lęborku dla uczniów klas VII i VIII SP, szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej możesz zorganizować dla uczniów swojej szkoły, jeżeli jesteś: pedagogiem/ psychologiem/doradcą zawodowym/nauczycielem wychowawcą/nauczycielem koordynującym realizację wewnątrzszkolnego programu doradztwa edukacyjno –zawodowego /dyrektorem szkoły.

Z założenia zajęcia te odbywają się na terenie szkoły w godzinach pracy szkoły. Szczegółową tematykę, zakres zajęć i ich formę oraz czas trwania zajęć każdorazowo należy uzgadniać z prowadzącym.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku, ul Okrzei 15A w Lęborku.

 Kontakt-, tel. 59 8621 834,  www.ppp-lebork