Realizowane programy

PROGRAMY REALIZOWANE W SZKOLE

2020/2021

Grafika: Niebieski drukowany napis przedszkola z klasą

Projekt " Przedszkola z klasą w Gminie Nowa Wieś Lęborska"- projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021. Projekt zakłada kompleksowe wspieranie Ośrodków Wychowania Przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska. W ramach projektu odbywają się dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków rozwijające kompetencje kluczowe. W naszej szkole zajęcia prowadzą: język angielski - pani Katarzyna Stafińska, pan Andrzej Mościcki; zajęcia z tańca - pani Iwona Budzeń, pani Joanna Karbowska ; wesołe laboratoria - pani Adrianna Meyer, pani Anna Wiśniewska. Koordynatorem projektu jest pani Anna Wiśniewska.

Grafika: W sali przedszkola przy tablicy stoją: po lewej stronie chłopiec po prawej dziewczynka. Na środku zielonej tablicy szkolnej biały napis Dzieci uczą rodziców"Dzieci uczą rodziców" to ogólnopolska akcja edukacyjna, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych. Są to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. W naszej szkole akcja realizowana jest w oddziałach przedszkolnych. Opiekunami są: pani Anna Wiśniewska i pani Iwona Budzeń.

 

Grafika: Czerwone serce na dłoni

„Szkolne Koło Wolontariatu” - Grupa zajmuje się propagowaniem szeroko pojętej, bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi poprzez organizację akcji charytatywnych na terenie naszej szkoły i poza nią. Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Opiekunami wolontariatu są: pani Katarzyna Stafińska oraz pani Joanna Rybicka

„Szkolny Klub Sportowy” - program Ministerstwo Sportu i Turystyki jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Umożliwia on podjęcie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego lekcje wychowania fizycznego w danej szkole. W naszej szkole opiekunem SKS jest pan Arkadiusz Żółtowski.Grafika: Trzy piłki (pomarańczowa piłka do koszykówki, czarna piłka do nogi, niebieska piłka do siatkówki). Obok niebieski napis SKS. Niżej napis Szkolny Klub Sportowy.

 

Grafika: Chłopiec z książkami na głowie. Na książkach jabłko. W tle szklanka mleka warzywa (marchewka, papryka zielona,czerwona i żółta oraz owoce truskawki, gruszka). W prawym górnym rogu obrazka logo Agencji Rynku Rolnego.„Program dla szkół”, czyli owoce, warzywa i mleko - Program ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych oraz działania edukacyjne realizowane w szkołach. Program skierowany jest do uczniów klas 1-5

 

Bliżej siebie dalej od narkotyków” - Ogólnopolska kampania Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Kampania realizowana jest w naszej szkole przez pedagoga szkolnego pana Jacka Gidlewskiego. Podczas spotkań z pedagogiem szkolnym rodzice dowiadują się:

 • Co warto wiedzieć i robić, aby chronić dziecko przed narkotykami?Obrazek: Przekreślony czerwoną, pogrubioną linią liść narkotyku. W obwodzie napis Narkomania nie przejdzie.

 • Jak być bliżej z dzieckiem?

 • Jak poprawić kontakt z dzieckiem?

 • Jak ich unikać bariery porozumienia z dzieckiem ?

 • Poszerzają swoją wiedzę na temat narkotyków aby łatwiej przekonać dziecko o ich szkodliwości, używając rzeczowych argumentów.

 • Poznają sygnały, które powinny ich zaniepokoić.

 • Co robić, gdy okaże się, że dziecko używa narkotyków?

 • Gdzie szukać pomocy?

 • Poznają aspekty prawne posiadania lub używania narkotyków.

 • Poznają objawy oraz skutki długotrwałego przyjmowania narkotyków

 

Grafika: Logo programu profilaktycznego Profilaktyka a ty. Duża, niebieska litera P, mała czerwona litera a, duża niebieska litera T. Niżej napis drukowanynym Literami Profilaktyka i ty. Program „Profilaktyka a Ty” - Cele programu:

Komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami.

 • Zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw.

 • Inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi.

 • Tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień.

Szkolna Kasa Oszczędnościowa” (SKO) - szkolny system oszczędzania, w ramach którego uczniowie gromadzą pieniądze na specjalnych rachunkach bankowych. SKO działa pod patronatem Banku PKO BP w Lęborku i kształtuje wśród uczniów nawyk systematycznego oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi. Opiekunem SKO jest pani Adrianna Meyer.Grafika: pomarańczowa uśmiechnięta świnka skarbonka, do której wpadają monety: pomarańczowa o nominale 5 zł, pomarańczowa o nominale 2 zł, siwa o nominale 1 zł.

 

Projekt "Umiem pływać 2020"- Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas 1– 3. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. W tym roku do projektu przystąpiła klasa druga.  Opiekunem projektu jest pani Joanna Karbowska.

Ruchomy Gif: fala wody, w której pływa chłopiec