Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa im. TOW "Gryf Pomorski" w Redkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.szkolaredkowice.nwl.pl/ 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. TOW "Gryf Pomorski" w Redkowicach

 Redkowice 18, 84-351 Nowa Wieś Lęborska ;

tel. 59 863 34 69 ;  e-mail: szkolaredkowice@nwl.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia

Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Szkoły Podstawowej im. TOW "Gryf Pomorski" w Redkowicach opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Strona główna strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń, tj zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-02

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-27

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30 marca 2022 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Szkoły Podstawowej w Redkowicach.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu - 30-03-2022 . Dokonując oceny dostępności cyfrowej kierowano się informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Osobą kontaktową jest: Agnieszka Fitowska, e-mail: szkolaredkowice@nwl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 59 863 34 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorem dostępności jest: Adrianna Meyer

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku oraz opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Do wejścia głównego możemy dojść od strony drogi, wejście od strony boiska, wejście na hol klas młodszych. Od strony drogi i od strony parkingu  oraz boiska znajduje się swobodny podjazd dla wózków (pochylnia).  Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne.

Sekretariat znajduje się przy holu klas młodszych po lewej stronie. Podjazd dla wózków posiada szerokość wejścia głównego do budynku. Wózkiem bezpośrednio można wjechać wejściem głównym, od strony parkingu na hol klas młodszych. Parking oraz teren przy szkole znajdują się na tym samym poziomie.

Budynek jest jednopiętrowy, jedynie w starej części szkoły dwie klasy i pielęgniarka są na piętrze. Na piętro prowadzą schody. Brak windy, schodołazu czy podjazdu dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody. Na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Szkole w Redkowicach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Szkole w Redkowicach nie ma tłumacza języka migowego, ani skorzystania z usługi tłumacza online. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić z wyprzedzeniem.

Szkoła Podstawowa im. TOW "Gryf Pomorski" w Redkowicach, 

84-351, Nowa Wieś Lęborska, Redkowice 18

tel. 59 863 34 69

E-mail: szkolaredkowice@nwl.pl