Konkurs fotograficzny

Utworzono: 03-11-2023

Regulamin II Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego

„Oblicza przyjaźni”

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Józefa Hallera w Gdańsku.

 

2. Koordynatorki konkursu: Katarzyna Dyguła (kdygula117@gmail.com), Małgorzata Ginter.

 

3. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej w województwie pomorskim w dwóch kategoriach:

I kategoria: uczniowie klas IV–VI;

II kategoria: uczniowie klas VII–VIII.

 

4. Tematem konkursu jest artystyczna wypowiedź uczniów na temat tworzenia prawdziwych relacji (przyjaźni), opartych na wzajemnym zaufaniu, tolerancji, wyrozumiałości i szczerości.

 

5. Celem konkursu jest:

a) kształtowanie umiejętności budowania trwałych relacji – przyjaźni, dbania o prawidłowy rozwój i kształtowanie osobowości w oparciu o jedną z podstawowych potrzeb i wartości
w życiu młodego człowieka;

b) rozwijanie kreatywności;

c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

d) rozwijanie kompetencji cyfrowej.

 

6. W konkursie uczniowie uczestniczą indywidualnie. Uczeń musi być jedynym autorem nadesłanych fotografii. Poprzez autora rozumiemy osobę, która fizycznie naciska na przycisk migawki aparatu lub telefonu komórkowego. Zdjęcia nie mogły być wcześniej nagradzane w innych konkursach artystycznych. 

 

7. Zadaniem ucznia jest przesłanie 3 samodzielnie wykonanych zdjęć, biało-czarnych albo kolorowych lub jednego cyklu zdjęć zawierającego maksymalnie 3 zdjęcia. Fotografie należy przesłać w formie elektronicznej i papierowej (papier fotograficzny w formacie 13x18 lub większym) – wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Do konkursu będą dopuszczone wyłącznie zdjęcia nieobrobione, z wyjątkiem procesu kadrowania.

 

Na odwrocie fotografii należy umieścić:

a) tytuł zdęcia (lub cyklu);

b) imię i nazwisko autora;

c) imię i nazwisko nauczyciela lub wychowawcy.

 

UWAGA! Uczestników obowiązuje przesłanie pisemnej zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby uwiecznionej na fotografii w sytuacji, gdy jest rozpoznawalna. Dokument należy załączyć do zgłoszenia do konkursu.

8. Konkurs jest trzyetapowy.

Etap I – szkolny – odbywa się w danej szkole (prace ocenia jury szkolne i wybiera maksymalnie prace 3 uczniów wyłonionych w eliminacjach, które przesyła do organizatora konkursu).

Etap II – półfinał / rejonowy – spośród nadesłanych prac zostaną wybrane zdjęcia wykonane zgodnie z regulaminem. Wyboru prac konkursowych do ostatniego etapu konkursu dokonuje jury ze Szkoły Podstawowej nr 48.

Etap III – finał wojewódzki – prace podlegają ocenie jury, w skład którego wchodzą nauczyciele szkoły organizujący konkurs i zaproszeni do jury artyści fotograficy.

 

Termin przesłania zdjęć wyłonionych w etapie szkolnym konkursu – 31.01.2024 r.

Wyniki etapu II – 29.02.2024 r.

Wyniki etapu III – finału wojewódzkiego – 31.03.2024 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji zdjęć. Udział
w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez organizatora w rozumieniu art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Nadesłane prace po ocenie
i ekspozycji nie podlegają zwrotowi autorom.

 

9. W eliminacjach rejonowych bierze udział maksymalnie 3 uczniów z każdej placówki wyłonionych w eliminacjach szkolnych.

 

10. Fotografie i zgłoszenia wypełnione drukowanymi literami prosimy przesyłać (lub dostarczyć osobiście) do 31.01.2024 r. na adres:

 

Szkoła Podstawowa nr 48

ul. Burzyńskiego 10

80-462 Gdańsk

z dopiskiem: II Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Oblicza przyjaźni”

 

11. Decyzja jury jest ostateczna. Zostaną przyznane pierwsze trzy miejsca w I kategorii: uczniowie klas IV–VI oraz w II kategorii: uczniowie klas VII–VIII – możliwe przyznanie miejsc ex aequo.

 

12. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

13. Karta zgłoszeniowa stanowi integralną część regulaminu.

14. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikację imienia i nazwiska uczestnika oraz prezentację pracy na stronie internetowej i facebooku Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdańsku.

 

15. Organizator nie odsyła (nie oddaje) prac konkursowych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

Pieczątka szkoły

 

II Wojewódzki Konkurs Fotograficzny

„Oblicza przyjaźni”

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Prosimy wypełnić drukowanymi literami

 

 

  1. Imiona i nazwiska uczestników oraz klasa.

1. uczeń ……………………………………………………………..…………...

2. uczeń ……………………………………………………………..…………….

3. uczeń ………………………………………………………………….………...

 

  1. Imiona i nazwiska oraz adres mailowy lub nr telefonu nauczyciela/nauczycieli.

1. uczeń ……………………………………………………………..…………...

2. uczeń ……………………………………………………………..…………….

3. uczeń ………………………………………………………………….………...

 

  1. Dane szkoły.
  2. ..
  3. …………………………………..
  4. …………………………………..

 

 

Fotografie prosimy przesyłać pocztą (lub dostarczyć osobiście) razem z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres:

 

Szkoła Podstawowa nr 48

ul. Burzyńskiego 10

80-462 Gdańsk

z dopiskiem: II Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Oblicza przyjaźni”

 

Podpis opiekuna

 

 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– RODO.

…………………………..

                                                                                                                                      (miejscowość, data)

 

 

OŚWIADCZENIE

o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku

 

 

 

Ja, niżej podpisana/y ………………………………., wyrażam zgodę na czasowe, od ….................

do ……............... /nieograniczone czasowo* udostępnienie mojego wizerunku, w postaci zdjęcia/nagrania*, w celu udziału autora zdjęcia/zdjęć ....................................................................................

                                  Imię i nazwisko)

w II Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Oblicza przyjaźni”.

 

…………………………….………..

                                                                                                                        (podpis)  

 

 

 

 

 

*- niepotrzebne skreślić.