KONKURS  Z  JĘZYKA  NIEMIECKIEGO

Utworzono: 08-11-2023

GMINNY  KONKURS  Z  JĘZYKA  NIEMIECKIEGO

„Die Hauptstädte von den deutschsprachigen Ländern”


Regulamin konkursu:

1.Konkurs jest skierowany do uczniów  klas VII – VIII.

2.Cele konkursu:

⬥popularyzowanie wśród uczniów kultury krajów niemieckiego obszaru językowego

⬥doskonalenie umiejętności pisania w języku niemieckim

⬥budowanie poszanowania kultur innych narodów

⬥kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty państw europejskich

3.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. TOW „Gryf Pomorski” w Redkowicach.

4.Zasady uczestnictwa w konkursie:

⮕ każdy uczestnik ma za zadanie wykonanie plakatu zawierającego najistotniejsze informacje na temat wybranej stolicy jednego z krajów niemieckiego obszaru językowego(Berlin, Wien, Bern, Vaduz)

⮕ format prac A3

praca powinna zawierać zdjęcia potwierdzające zawarte w niej wiadomości podpisane w języku niemieckim

⮕ technika wykonania pracy dowolna

⮕ prace powinny być zaopatrzone w metryczki zawierające następujące informacje:

imię i nazwisko autora/ klasę/ nazwę szkoły/ imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana/ podpis rodzica, który jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie danych ucznia na potrzeby konkursowe

5.Prace należy dostarczyć do sekretariatu SP w Redkowicach do 25.11.2023r.              

6.Osoba odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie konkursu Iwona Sosnowska kontakt:  iwo.sos67@wp.pl

7.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród:  28.11.2023r.

8.Szkoły zostaną powiadomione o wynikach konkursu.

 

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów do udziału w konkursie!!!