Podsumowanie pracy grupy sześciolatków w I semestrze roku szkolnego 2021/2022

Utworzono: 22-02-2022

Nadszedł czas na podsumowanie pracy w pierwszym semestrze w grupie sześciolatków.

Grupa przedszkolna 6- latków liczy 14 uczniów, w tym 3 dziewczynki i 11 chłopców.

Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli. Ponadto w przedszkolu realizujemy następujące projekty:

 ,, Dzieci uczą rodziców”,

 ,,Akademia Kicia Koci”,

 ,, Magiczna Moc Bajek”.

W rozpoczynającym się roku szkolnym szczególną uwagę zwracałam na proces adaptacyjny dziecka. Starałam się, aby dzieci, które doszły do naszej grupy, przystosowały się do nowych warunków, nabrały zaufania do nauczycieli i Pań pracujących w grupie oraz nawiązały pozytywne relacje z rówieśnikami. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, wspomagałam rozwój dzieci, doskonaliłam ich umiejętności, wychowywałam i kształciłam we wszystkich obszarach podstawy programowej. Stwarzałam przy tym sytuacje edukacyjne w formie zabawowej i zadaniowej z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy oraz środków dydaktycznych. Ponadto szczególny nacisk kładłam na doskonalenie samoobsługi oraz przestrzeganie ustalonych norm i zasad. Dzieci uczyły się cierpliwego oczekiwania na swoją kolej, szanowania cudzej pracy, przestrzegania ładu i porządku w sali oraz odpowiedniego zachowania się przy stole.

Wychowankowie mają wyrobiony nawyk mycia rąk przed spożywaniem posiłków, po powrocie ze spacerów, po załatwieniu swoich potrzeb fizjologicznych. Podczas spożywania posiłków zachowują się kulturalnie, uczą się prawidłowo korzystać ze sztućców. Czynności związane z samoobsługą wykonują poprawnie i sprawnie. Większość dzieci potrafi samodzielnie ubrać się, rozebrać i powiesić swoje rzeczy w szatni.

Dzieci systematycznie wdrażane są do używania zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam. Efekty przynosi również praca nad zdyscyplinowaniem grupy, zwłaszcza z dziećmi nieposłusznymi.

W pracy z dziećmi tworzone były warunki do poznania otaczającego świata, wyjaśniania przeżywania obserwowanych zjawisk. Rozwijane były zainteresowania pięknem przyrody. Przekazywano wiedzę o zdrowym stylu życia, zachowaniach służących i zagrażających zdrowiu. Kształtowano nawyki prozdrowotne oraz zamiłowania do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu zgodnego z zasadami bezpieczeństwa.

Odbywały się też zajęcia, poprzez które, kształtowano wrażliwość na muzykę, literaturę, stosowano różne formy: opowiadania, wiersze oraz improwizacje muzyczne. Wychowankowie próbują samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie w czasie wolnym zabawy i zajęcia, często współdziałają w grupie przestrzegając ustalonych zasad.

Wszystkie dzieci uczęszczają dwa razy w tygodniu na zajęcia religii oraz języka angielskiego. Trzy razy w tygodniu mamy zajęcia z Panią Logopedą oraz 1 godzinę tygodniowo na realizacje zajęć z rytmiki. Dwie godziny w tygodniu są przeznaczone dla uczniów z opinią i orzeczeniem na wyrównywanie braków.

W tym miejscu zapewniam Państwa, iż każde dziecko w naszym Przedszkolu postrzegane jest podmiotowo i każdemu dziecku pomagamy, jeśli tylko zachodzi taka potrzeba.

W pierwszym półroczu odbyło się sporo imprez, uroczystości czy zajęć, o których Rodzice na bieżąco byli informowani na naszej stronie Internetowej.

Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Państwem.

Sądzę, że podstawowym warunkiem naszej pomyślnie układającej się współpracy jest chyba zdobycie obopólnego zaufania.

I tu pragnę podziękować za:

pomoc w przygotowaniu kiermaszu, poczęstunków,

zorganizowanie i zakupienie prezentów z okazji Dnia Chłopaka, Wigilii Klasowej,

pozyskanie sponsorów na artykuły papiernicze do grupy,

systematyczną pracę w domu.

Wychowawczyni: Iwona Budzeń

Na zdjęciu dzieci sześcioletnie.
Na zdjęciu dzieci sześcioletnie.