Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „Wiersze malowane” -twórczość Juliana Tuwima

Utworzono: 09-04-2021

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. „Wiersze malowane” -twórczość Juliana Tuwima.

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego

ul. Szyprów 3 

80 – 335 Gdańsk

tel./fax  58  557 – 98 – 22

e- mail: sekretariat@SP89.edu.gdansk.pl                         

CELE KONKURSU:

Zapoznanie dzieci z postacią Juliana Tuwima i jego twórczością.

Zachęcenie do czytania polskiej poezji.

Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej.

Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.

Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych talentów.

ADRESACI KONKURSU:

W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas I –III uczęszczający do świetlic szkolnych w województwie pomorskim.

ZADANIA KONKURSOWE:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie:

Pracy plastycznej do wybranego wiersza Juliana Tuwima.

Format pracy: nie większy niż A3. Praca płaska.

Technika wykonania – dowolna.

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową. Prace zbiorowe nie będą rozpatrywane.

Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i  nazwisko autora pracy, klasę, do której uczęszcza uczestnik, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy do nauczyciela/szkoły oraz tytuł ilustrowanego wiersza (prosimy o drukowany zapis informacji).
 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC   

Prace należy składać osobiście lub drogą pocztową do 27. 04. 2021 r. na  adres:

Szkoła Podstawowa nr 89

 ul. Szyprów 3

 80 – 335 Gdańsk

 z dopiskiem: „Wiersze malowane” -świetlica szkolna

OCENA PRAC

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

I kategoria - uczniowie klas I

II kategoria -uczniowie klas II i III

Oceny prac biorących udział w konkursie dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu.

Kryteria oceny prac:

zgodność z tematem (wiersze Juliana Tuwima),

estetyka i samodzielność wykonania pracy,

kreatywność i pomysłowość plastycznego przedstawienia wiersza.

Termin ogłoszenia wyników –maj 2021 r. poprzez publikację nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły https://sp89.edu.gdansk.pl/pl  w zakładce świetlica szkolna.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z laureatami konkursu.

Każda ze świetlic może dostarczyć maksymalnie 6 prac.

Dane osobowe uczestników pozyskane będą wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim.

Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Organizatora.

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Kontakt z organizatorem

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny tel. 58 557 98 22 lub 

e -mail: krystyna.jaglowska@gmail.com z koordynatorem konkursu.

Harmonogram Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. „Wiersze malowane” -twórczość Juliana Tuwima.

Listopad 2020 r.-przesłanie informacji o konkursie do szkół województwa pomorskiego.

Grudzień 2020 r. -zamieszczenie regulaminu konkursu na stronie internetowej szkoły https://sp89.edu.gdansk.pl/pl.

Grudzień 2020/ kwiecień 2021- przeprowadzenie konkursu w placówkach macierzystych, wyłonienie szkolnych laureatów.

27.04.2021 r. -koniec terminu nadsyłania prac konkursowych do organizatora wojewódzkiego konkursu.

Pierwszy tydzień maja 2021 r. - ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 89 w Gdańsku.

Maj 2021 r. -uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem nagród laureatom konkursu.