Zakup sprzętu komputerowego do nauki dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Utworzono: 08-10-2021

Szanowni rodzice!

Gmina Nowa Wieś Lęborska będzie aplikować o wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Aby otrzymać środki na zakup sprzętu komputerowego do nauki dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR należy spełnić łącznie następujące warunki:

1.  Zamieszkiwać na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

2. Być członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie,dziadkowie, pradziadkowie) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej na stronie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

3. Złożyć :

a) OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (.dock, 30 KB) lub

b) OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ (.dock, 30 KB)

Oświadczenia te będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.

UWAGA: Do oświadczenia należy OBOWIĄZKOWO załączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PGR (np. umowę o pracę, zaświadczenie z ZUS, świadectwo pracy itp.). Oświadczenia niekompletne nie będą rozpatrywane!

Jeśli Wasze dziecko jest uczniem naszej szkoły (klasy 1-8) lub uczęszcza do oddziału przedszkolnego 6-latków złóż oświadczenie w sekretariacie szkoły, w przypadku uczniów szkół podstawowych działających na terenie Lęborka i uczniów szkół średnich oświadczenie należy złożyć w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska w godzinach urzędowania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW : 15 PAŹDZIERNIKA 2021